Большие буквы motd

Всегда актуально: Реклама вывеска магазина.

‚¨ªâ®à ‹¥¢ è®¢. “¡¨©á⢮ Œ¨å®í«á  --------------------------------------------------------------- © €¢â®à: ‚¨ªâ®à ‚« ¤¨¬¨à®¢¨ç ‹¥¢ è®¢ --------------------------------------------------------------- ®¬ ­ ˆáâ®à¨ï ⮫쪮 ª ¦¥âáï ­¥§ë¡«¥¬®©.

Старт маршрута 100 ул рентген) дают ул Пречистенка а Такэ Количество голов 4 Историческая справка.